HUISHOUDELIJK REGLE­MENT                                         SV Lake Valley

 

Het onderstaande huishoudelijk reglement is zoveel mogelijk afgestemd op de KNVB statuten voor een Zaalvoetbalvereniging.

 

Artikel 1 -  Algemene bepalingen

1.     De vereniging genaamd Sportvereniging Lake Valley hierna te noemen "de vereni­ging" is bij notariële akte opgericht op 06 december 1996  en is gevestigd te Venray

2.     Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onver­bre­kelijke samen­hang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewij­zigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 06-december 1996

Artikel 2 -  Leden

            De vereniging bestaat uit: :

a           - Junioren

            -  Senioren.

b          Junioren zijn die leden die de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben bereikt.

c          Senioren zijn leden van achttien jaar en ouder

 

 

Artikel 3 - Het lidmaatschap

1.     De aanmelding geschiedt door invulling, van een door de secretaris te verstrekken aan­mel­dingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam (voluit), adres, geboor­tedatum,geboorteplaats tele­foonnummer en email adres,

2.     Voor jeugdleden dient het formu­lier mede ondertekend te worden door de wettelijk vertegen­woordi­ger. Het bestuur kan vorderen, dat de in het formulier ver­strekte gegevens door deugde­lij­ke bewijzen worden ge­staafd.

3.     De contributie kosten voor de aanmelding van de leden worden door het bestuur vastge­steld. Deze kosten dienen voor aanvang 1e activiteit voldaan te zijn bij voorkeur met machtiging van de bank,

4.     Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB.

 

Artikel 4 - Aanneming van leden

1.     Het lidmaatschap wordt verkregen door een besluit tot toela­ting door de secreta­ris namens het bestuur genomen. De secre­taris kan niet eigen­mach­tig iemand het lidmaat­schap weigeren, alsdan beslist het bestuur over het al dan niet toelaten.

2.     Van de toelating wordt mededeling gedaan in het clubor­gaan. Binnen 14 dagen na deze bekendma­king kan ieder stemgerechtigd lid, onder opgaaf van redenen, bij het bestuur bezwaar maken tegen de toelating. Mocht dit leiden tot een afwij­zing door het bestuur, dan wordt hiervan schrifte­lijk mede­deling gedaan aan de aan­vrager, onder vermelding van de beroeps­procedu­re. Indien het niet-toege­laten lid dit verzoekt, zal de afwijzende beslissing aan de algemene ledenvergadering worden voorge­legd.

 

Artikel 5 - Rechten en plichten van leden

Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel .... van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.

1.      

2.     Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden. > dit geld voor jeugd en selectie spelers

3.     Zij hebben het recht om deel te nemen aan  de ledenver­ga­deringen.

4.     Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.

5.     Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behan­delen of te onder­zoe­ken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoe­ken en over het resultaat van de behandeling en/of het onder­zoek bericht te geven aan het lid dat het voor­stel, de klacht of de wens heeft ingediend.

6.     Zij hebben de plicht het be­stuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres.

7.     Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contribu­tie.

8.     Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen com­mis­sies gegeven richtlijnen, bene­vens de voorschriften van de KNVB.

 

Artikel 6- Straffen

1.     In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.

2.     Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB, waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald.

3.     Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het begin­sel van hoor en weder­hoor, naast een straf welke aan een speler, grensrechter, begelei­der, verzor­ger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommis­sie van de KNVB wordt afge­daan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.

4.     Bij een beslissing als bedoeld in lid 2 van dit artikel heeft het desbetreffen­de lid een beroepsmoge­lijkheid bij de algemene vergadering van de vereni­ging. Dit beroep dient, 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhan­gig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels aangete­kend schrij­ven te richten aan de secretaris van de vereni­ging.

 

Artikel 7 - Clubkleuren

Het sporttenue van de vereniging bestaat uit

:

a.   Shirt:    BLAUW

b.   Broek:   WIT

c.    Kousen:  WIT

 

Artikel 8 - Bestuur

1.     Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een pen­ning­meester en tenminste  …... leden, die allen meerderjarig moeten zijn.

2.     Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaan­ga­ande in de statuten, elders in het huishoudelijk regle­ment of in andere reglementen:

a.     de algemene leiding van zaken;

b.     de uitvoering van de door de algemene vergade­ring genomen beslui­ten;

c.     het toezicht op de naleving van de statuten en regle­men­ten;

d.     benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoe­ve van de vereniging.

3.     Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per 2 maanden volgens een vooraf vastge­steld rooster, met uitzondering van de maan­den juli en augustus. Daarenbo­ven verga­dert het be­stuur zo dikwijls als de voorzitter of tenmin­ste 3 (N.B. controleer of dit aantal overeenkomt met de statuten) leden van het be­stuur zulks wensen.

4.     Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de be­stuursle­den te zijn, terwijl een verga­dering op verzoek van be­stuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd.

5.     Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de be­stuursleden aanwezig is. Over perso­nen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken monde­ling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerder­heid van geldige stemmen genomen.  (N.B. in de statuten kan staan dat bij het staken van de stemmen de stem van de voorzitter doorslaggevend is; dan vervalt de rest van dit lid 5.)

Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkre­gen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen sta­ken, beslist terstond het lot.

 

Artikel 9 - Het dagelijks bestuur

1.     De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuurs­vergade­ring kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende be­stuurs­vergade­ring mede.

2.     Taken van de voorzitter:

a.     geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele vereni­gingsleven;

b.     is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woord­voer­der, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurs­lid heeft overge­dragen.

3.     Taken van de secretaris:

a.     voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, onderte­kent alle van hem uitgaande stukken, is ver­plicht afschriften ervan te houden en deze evenals de inge­komen stukken te bewaren.

b.     heeft het beheer over het archief en is aan­sprakelijk voor goederen die hem van vereni­gingswege zijn toever­trouwd;

c.     zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;

d.     zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvul­lin­gen in de statuten en reglementen;

e.     houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de na­men en adres­sen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgeno­men.

 

4.     Taken van de penningmeester:

a.     beheert de gelden van de vereniging;

b.     zorgt voor het innen van de aan de vereniging toeko­mende gel­den en draagt zorg voor alle door het be­stuur en de algeme­ne vergadering goedge­keurde uitgaven;

c.     houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;

d.     voert de briefwisseling, voor zover deze be­trekking heeft op de uitvoe­ring van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde ta­ken, ondertekent alle van hem uitgaande stuk­ken, is verplicht afschrif­ten te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder ge­noemde taken betrekking hebben­de ingekomen stukken te bewaren;

e.     brengt in de algemene vergadering verslag uit van de finan­ciële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelo­pen vereni­gingsjaar en een begroting voor het komende verenigings­jaar.

 

 

 

          Artikel 10 - Contributie

1.     De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergade­ring jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen. .

2.     Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigings­jaar eindigt, blijft niette­min de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

 

Artikel 11- Kostenvergoedin­gen

Het bestuur is bevoegd om aan de leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens jaarlijks door de KNVB vast te stellen normen en voorwaarden.

 

Artikel 12 - Wedstrijden

1.     Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider,/ teamverantwoordelijke. De leider /teamverantwoordelijke is de eerst verantwoordelij­ke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het  )bestuur.

2.     Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorge­schreven kleding te verschijnen.

3.     De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrij­den te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoer­der en de leider.

4.     Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrij­den, waarvoor door de KNVB toestem­ming is verleend.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid van de leden

1.     Ieder der leden is aansprakelijk voor de door hem aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroor­zaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrok­kene(n) wordt aange­toond.

2.     Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de KNVB kunnen de leden niet aan­spra­kelijk worden gesteld.

 

Artikel 14 - Sponsoring

Het bestuur kan richtlijnen opstellen voor het aangaan van sponsorcontracten.

 

Artikel 15- Wijziging van het huishoudelijk reglement

1.     Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste 14 dagen bedragen.

2.     Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden, moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedra­gen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt de voorgestel­de wijziging van het huis­houde­lijk reglement tenminste 14 dagen voor de vergade­ring in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift hiervan aan alle leden toegezon­den.

3.     Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenmin­ste 2/3 van de leden aanwezig is. Indien dit quorum niet aanwezig is, wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroe­pen en gehou­den waarin over dat voorstel, ongeacht het aantal aanwezige leden, een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement wordt genomen, mits met meerder­heid van 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.

 

Artikel 16 - Slotbepalingen

1.     Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

 

.